Obchodní podmínky Nakopni.Mě s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel systému Nakopni.Mě je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující Zadavatelům zadávat své projekty a získávat pro ně finanční prostředky a Přispěvatelům podpořit Zadavatelův projekt a získat za tuto podporu odměnu.
 2. Obchodní podmínky vydává společnost Nakopni.Mě s.r.o.

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Nakopni.Mě - provozovatel systému Nakopni.Mě
 2. Zadavatel projektu fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, splnila registraci a vložila svůj projekt do systému, případně za stejných podmínek právnická osoba, obec, příp. vyšší územněsprávní celek s právní subjektivitou
 3. Obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání systému Nakopni.Mě
 4. Projekt zpracovaný - záměr směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby
 5. Příspěvek - finanční částka poskytnutá přispívajícím za účelem podpory projektu
 6. Odměna - peněžité či jiné plnění poskytnuté za podporu projektu
 7. Poplatek - jednorázová peněžní částka vybíraná za konkrétní službu
 8. Účet popř. uživatelský účet - majitel uživatelského účtu je oprávněn přihlásit se ke službám systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby
 9. Doba trvání projektu - doba vystavení projektu do okamžiku jeho ukončení
 10. Přispěvatel - Uživatel, který má zájem podpořit zadavatelův projekt; přispěvatelem může být jak fyzická, tak i právnická soba
 11. Uživatel - souhrnné označení pro Zadavatele a Přispěvatele
 12. Profinancování projektu - získání potřebných finančních prostředků pro projekt

III. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZAKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ A PRŮBĚH PROJEKTŮ

 1. Každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, příp. právnická osoba s vlastní právní subjektivitou, je oprávněna zadat projekt. Zadavatelem projektu může být pouze jediná osoba, přičemž není vyloučeno, aby v popisu projektu byly uvedeny i další osoby spolupracující na projektu.
 2. Zadávaný projekt se může týkat jakékoli oblasti (např. filmu, hudby, podnikání) s výjimkou zakázaných projektů uvedených v bodě V. Obchodních podmínek. Každý Zadavatel je oprávněn zadat jeden nebo i více projektů.
 3. Před zadáním projektu je zadavatel povinen splnit podmínku registrace vyplněním údajů uvedených v bodu IV.2. a následně založit projekt vyplněním formuláře. Tento formulář Zadavatel zašle Nakopni.Mě, která v co nekratším technicky možném termínu rozhodne o schválení projektu.
 4. Po zadání a vystavení projektu je Zadavatel oprávněn měnit popis projektu pouze v případě, že se projekt s novým popisem zásadně nezmění. Zadavatel je dále oprávněn měnit video nebo obrázek vztahující se k projektu či přidat novou odměnu pro Přispěvatele, nebo zrušit tu odměnu, kterou si dosud nikdo nevybral.
 5. Každý zadaný projekt musí mít jasně definovaný cíl. Stanovený cíl nelze v průběhu projektu žádným způsobem měnit.
 6. Zadavatel není oprávněn měnit způsob ukončení projektu.
 7. Zadavatel není oprávněn zadaný projekt zrušit. Poté co je projekt zveřejněn, je vystaven až do jeho ukončení.
 8. Zadavatel je oprávněn znovu vystavit svůj neúspěšný projekt.
 9. Po dobu trvání projektu jsou Přispěvatelé oprávněni na projekt přispívat. V případě, že projekt dosáhne své cílové částky, lze na něj i nadále přispívat, dokud není splněna podmínka ukončení přispívání. U projektů končících v určitém časovém okamžiku tak není stanovena maximální částka, kterou lze na ně přispět.
 10. Každý zadaný projekt musí být plně profinancován a to v období trvání projektu. V případě, že projekt nezíská požadované finanční prostředky, vrací se poskytnuté finanční prostředky Přispěvatelům.
 11. V případě úspěšnosti zadaného projektu zůstává 100 % vlastníkem úspěšného projektu jeho Zadavatel což znamená, že Nakopni.Mě si nenárokuje žádnou část z úspěšného projektu.
 12. Pokud je Zadavatel ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, podnikatelem, je povinen zveřejnit informace v rozsahu dle § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména identifikační údaje, informace o službách po prodeji a o zárukách. Zadavatel není povinen zvlášť uvádět ty informace, které vyplývají již z povahy systému (např. doba, po kterou je nabídka platná, vybrané údaje dle § 53a občanského zákoníku).
 13. Uživatel má právo vypovědět smlouvu s Nakopni.Mě nejdříve po 30 dnech od skončení posledního projektu, kterého se účastnil jako Zadavatel či Přispěvatel, a to za podmínky, že vyrovnal vůči Nakopni.Mě a ostatním Uživatelům všechny své peněžité závazky (zejména uhradil poplatky a odměny dle Obchodních podmínek nebo smluv (projektů) realizovaných s ostatními Uživateli). Výpověď musí být písemná a musí být doručena do Nakopni.Mě.
 14. Přispěvatel má právo odstoupit do 14 dnů od svého příspěvku a zažádat o vrácení peněz v plné výši.
 15. Peníze z úspěšně profinancovaných projektů jsou zasílány výhradně na účty v České Republice a to po 14 dnech od uzavření projektu.

IV. REGISTRACE

 1. Podmínkou k zadání projektu je registrace Zadavatele.
 2. Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou je povinen při registraci zadat obchodní firmu, příp. svůj název, plnou adresu svého sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo.
 3. Nakopni.Mě je oprávněno vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Nakopni.Mě oprávněno uživatelský účet Uživatele zablokovat.
 4. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Nakopni.Mě.

V. ZAKÁZANÉ PROJEKTY

 1. Je zakázáno vkládat projekty, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy České republiky. Zakázáno je zejména vkládat projekty:
  1. využívající zbraně nevhodným způsobem
  2. využívající alkohol, omamné či psychotropní látky nevhodným způsobem
  3. obsahující či jiným způsobem využívající dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály,
  4. jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv třetích osob či duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
  5. určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.
 2. Nakopni.Mě si vyhrazuje právo neschválit projekt v případě, že by jeho obsah mohl být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohl mít negativní vliv na dobrou pověst či v případě, kdy Nakopni.Mě usoudí, že projekt není způsobilý získat požadovanou podporu, tj. profinancování.

VI. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU

 1. Pro dosažení úspěchu projektu je Zadavatel povinen svůj projekt co nejvíce konkretizovat zejména uvedením údajů o své osobě, představením a co nejvhodnějším definováním cíle projektu a způsobu jeho dosažení, žádostí o poskytování příspěvku na projekt, stanovením motivačních odměn a poděkováním. Zadavatel je oprávněn doplnit svůj projekt potřebnými fotografiemi, videi, či jinými náležitostmi.
 2. U každého projektu musí být uvedena doba jeho trvání, podmínky přispívání a způsob odměňování.

VII. PŘISPÍVÁNÍ

 1. Každý Přispěvatel je oprávněn vybrat si projekt, na který má zájem přispět. Přispět na konkrétní projekt lze kliknutím na odkaz „Investovat” nacházející se u každého zveřejněného projektu, a po vyplnění povinných registračních údajů. Poskytnutý příspěvek lze zrušit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Zadavatele projektu.
 2. Po přispění na projekt Zadavatel získá o Přispěvateli tyto údaje: přezdívku Přispěvatele, výši příspěvku, který byl Přispěvatelem poskytnut a odměnu, kterou si Přispěvatel vybral. U konkrétního projektu se pak objeví pouze celkový součet všech přípěvků, jednotlivé příspěvky nejsou zveřejňovány. Pokud je projekt profinancován, Zadavatel obdrží jméno Přispěvatele a jeho e-mailový či telefonický kontakt za účelem zaslání odměny.
 3. O ukončení projektu (úspěšném či neúspěšném) bude Přispěvatel informován e-mailem.
 4. V případě, že projekt nebude profinancován, bude Přispěvateli vrácen poskytnutý příspěvek zpět na jeho účet.
 5. Zasílání investic přímo na účet Zadavatele projektu je zakázáno – Nakopni.Mě s.r.o. nenese za tyto transakce žádnou odpovědnost, díky investicím tekoucím mimo účet Nakopni.Mě s.r.o. se může stát projekt neúspěšným. Projekt porušující tyto obchodní podmínky může být zrušen.

VIII. ODMĚŇOVÁNÍ

 1. Každý projekt obsahuje alespoň jeden typ odměny. Typ a počet odměn stanoví Zadavatel projektu.
 2. Odpovědnost za vyplacení odměny v případě profinancování projektu záleží výhradně na Zadavateli projektu.
 3. Minimální výše každého příspěvku na projekt činí 20,- Kč. Maximální výše příspěvku není omezena.

IX. POPLATKY

 1. Založení každého projektu je zcela zdarma. Přispění na projekt je taktéž zcela zdarma.
 2. Umístění projektu na titulní stránku do kategorie „projekt dne” je placená služba Nakopni.Mě, ceny jsou různé pro každý den. Aktuální ceník je k dispozici na požádání emailem.
 3. Uživatelé jsou povinni hradit poplatky řádně a včas prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu Nakopni.Mě, který Uživateli Nakopni.Mě sdělí.
 4. V případě úspěšného dokončení projektu si Nakopni.Mě účtuje 3% z celkové nasbírané částky (ne z cílové částky). Tato část bude stržena před odesláním Zadavateli projektu.
 5. Pokud projekt nebude úspěšně profinancován, všechny příspěvky se vracejí v plné výši a žádný další poplatek zadavateli projektu není účtován.

XI. ODPOVĚDNOST A OCHRANA NAKOPNI.MĚ

 1. Nakopni.Mě nenese odpovědnost za obsah zadávaných projektů a to zejména z hlediska jejich kvality, bezpečnosti či legálnosti.
 2. Nakopni.Mě neodpovídá za pravdivost a správnost identifikačních údajů Uživatelů.
 3. Nároky z odpovědnosti za vady a nároky z odpovědnosti za škodu mohou Uživatelé uplatňovat pouze mezi sebou.
 4. Nakopni.Mě není odpovědno za neposkytnutí odměny Zadavatele Přispěvateli.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Veškeré spory budou rozhodovány podle práva České republiky před obecnými soudy.

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Nakopni.Mě. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Nakopni.Mě užilo jeho osobní údaje k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

XIV. AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA

 1. Celý systém a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek Nakopni.Mě a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel. Obsah umístěný na internetových stránkách Nakopni.Mě, popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně.
 2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), vykonává Česká obchodní inspekce, u které je možno podávat příslušné podněty k šetření.
 3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu
  § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/), u které je možno podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele.
 2. Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, vše v platném znění.
 3. Nakopni.Mě je oprávněno změnit Obchodní podmínky. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.
 

Projekt dne

Samostatné bydlení pro autisty

20% splněno
200 000,-
investováno
243 dní zbývá

Náhodné projekty

Každý haléř pomůže!

39% splněno
15 612,-
investováno
24 388,-
Kč  zbývá do konce

Maskot pro neziskovou organizaci

56% splněno
5 600,-
investováno
4 400,-
Kč  zbývá do konce
Jak to funguje?